Inning, beheer en verdeling van auteursrechten

De belangrijkste taak van SACD en Scam bestaat uit de vergoeding van de auteurs voor de exploitatie van hun werken en alle stappen en onderhandelingen die daarop betrekking hebben. SACD en Scam komen rechtstreeks tussenbeide in België, Frankrijk, Quebec, Monaco en Luxemburg en zo’n 40 andere landen, via wederkerigheidsovereenkomsten die werden gesloten met buitenlandse auteursverenigingen.

SACD en Scam beheren auteursrechten individueel (voor een auteur of een werk) of collectief (voor alle auteurs). In het geval van individueel beheer (bijvoorbeeld podiumkunsten) neemt de vennootschap het beheer van de auteursrechten voor haar rekening, van de toestemming voor de exploitatie tot de betaling van royalty’s. In het geval van collectief beheer (bijvoorbeeld in het geval van televisie-uitzendingen van audiovisuele werken of voor de reprografie) beheren SACD en Scam het volledige proces voor alle leden en verdelen ze de vergoedingen die geïnd worden op vastgestelde data, volgens vaste barema’s die door het Belgisch Comité werden opgesteld.

Vergoedingen innen

Elk werk maakt het voorwerp uit van een groot aantal verschillende exploitaties: een theatertekst kan worden uitgegeven, kan worden gespeeld in een theater, kan verfilmd worden, en kan worden gekopieerd. Elk van deze exploitaties vereist een gepaste benadering en specifieke vormen van beheer.

Voor elk type exploitatie voeren onderhandelen en beheren SACD en Scam voor hun leden minimale voorwaarden met de gebruikers (theaters, tv-stations, uitgevers, kabeldistributoren, …). Omdat zij honderdduizenden werken vertegenwoordigen, geniet elke auteur van een onderhandelingspositie die hij individueel nooit zou kunnen opbouwen.

SACD en Scam volgen en beheren de exploitaties van de werken in België en in het buitenland op de voet. Dagelijks pluist de documentatiedienst de programma’s van alle Belgische kanalen uit; in het buitenland doen zusterbedrijven hetzelfde.

De verdeling en betaling van auteursrechten

Alle bedragen die SACD en Scam namens hun leden innen worden verdeeld onder de auteurs. Tussen het moment van de inning van de bedragen en de uitbetaling ervan aan de auteur moeten echter een aantal stappen doorlopen worden.

Tijdens deze procedure wordt het bedrag van de auteursrechten bepaald die aan elke auteur verschuldigd zijn voor de exploitatie van zijn werk. Hierbij spelen een aantal factoren: de verdeling van de rechten tussen de coauteurs, het minuuttarief bij uitzendingen op televisie, de recette recept in het geval van een theaterstuk,…

Voor elke categorie van rechten bestaan er barema’s die bepalen hoe de collectief geïnde rechten vervolgens moeten worden verdeeld aan individuele auteurs. Deze barema’s werden door het Belgisch Comité van SACD en Scam opgesteld in overeenstemming met de wet, de statuten en het beleid van de vennootschap (voor exploitaties in België).

In sommige gevallen kan de vertraging tussen de exploitatie van een werk en de verdeling van de overeenkomstige rechten aanzienlijk zijn. SACD en Scam trachten ervoor te zorgen dat de auteur binnen een redelijke termijn vergoed wordt, en dit door het betalen van voorschotten. Het terugschroeven van deze vertragingen is een constante zorg voor SACD en Scam.

Omwille van de schaalvoordelen wordt het geautomatiseerde beheer van de verdeling van de uitzendrechten gecentraliseerd in de zetel van SACD en Scam in Parijs. Als de vennootschap in het bezit is van de sommen die werden geïnd bij de exploitanten (theaters, tv-zenders, kabel …), gaat ze over tot de betaling van de rechten aan de betrokken auteurs. Betaling van auteursrechten gebeurt dus elke maand. Dit stelt de vennootschap in de gelegenheid om aan elke auteur de rechten uit de verschillende landen uit te betalen. Betalingen aan auteurs die in België verblijven, worden gedaan in België.

De statutaire afhouding

Alle auteursvennootschappen houden een percentage van de auteursrechten af als werkingskost. Dit is de statutaire afhouding. De tarieven van SACD en Scam behoren tot de laagste in Europa: ongeveer 12% voor SACD en Scam, 5% voor de reprografie en 13% binnen audiovisueel.

De statutaire afhouding financiert de werking van SACD en Scam volgens de werkelijke kosten. Ze wordt in mindering gebracht bij de verdeling van de rechten en wordt vermeld op de factuur. De afhouding is berekend op basis van een voorlopige voorheffing (momenteel vastgesteld op 12% bij SACD en op 13% bij Scam voor de audiovisuele rechten) die wordt aangepast tot een definitieve afhouding aan het einde van het betrokken jaar. Elk jaar bespreekt de algemene vergadering de SACD en Scam de eventuele terugbetaling van de afhouding – iets wat tot nu toe steeds het geval is geweest.

Linken