Beginpagina / Home_nl / Actueel / De actualiteit van het auteursrecht

1 | 2

 • 2013

  Februari

  Telenet moet kabelrechten betalen
  datum 8 februari 2013
  Telenet moet kabelrechten betalen aan beheersvennootschappen. Hof van beroep Antwerpen hervormt bestreden vonnis van rechtbank van Mechelen.

  De beheersvennootschappen SACD/Scam/Sofam en deAuteurs zijn tevreden met het tussenarrest van het Hof van beroep van Antwerpen in het sinds 2006 aanslepende kabeldossier. ‘Deze beslissing houdt rekening met de belangen van de auteurs en de specifieke aard van de audiovisuele content die tenslotte de meerwaarde bepaalt van de kabeldistributie in België’, aldus de beheersvennootschappen.

  Ter herinnering, in 2006 heeft Telenet een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen tegen de beheersvennootschappen (AGICOA, Uradex, SACD, Scam, Simin, Imagia, SOFAM en SABAM) om zich te laten vrijstellen van de betaling van het grootste deel van de auteursrechten en deze kosten door te schuiven naar de omroeporganisaties , zoals VTM, SBS of RTL.

  Het is nochtans Telenet die jaarlijks 70 miljoen euro aan auteursrechten int bij haar abonnees. Conform de Belgische auteurswet moeten de kabeldistributeurs de vergoeding voor o.a. scenaristen en regisseurs regelen met hun beheersvennootschappen zoals SACD, Scam of deAuteurs.

  De Mechelse rechtbank heeft de kabelmaatschappij in eerste aanleg gelijk gegeven. Zij volgde de stelling van Telenet dat de kabelmaatschappij een eenvoudig doorgeefluik zou zijn van omroepsignalen en geen verdeler is van betalende analoge en digitale zenderpakketten.

  Het Hof van beroep heeft hier nu anders over geoordeeld: ‘Telenet is geen louter doorgeefluik. Zij stelt diverse pakketten samen en houdt diverse mogelijkheden in”. In tegenstelling tot wat de rechtbank van eerste aanleg oordeelde, ligt de verantwoordelijkheid voor de kabelrechten niet bij de omroepen maar wel degelijk bij de kabelmaatschappij zelf.

  Op de vraag of de zogenaamde ‘directe injectie’ een kabeldoorgifte is, antwoordt het Hof positief. De toestemming van de rechthebbenden is vereist en Telenet zal moeten betalen. Het Hof zegt wel dat het bewijs van de toestemming kan worden gevraagd en zal hier persoonlijk over waken. In een bijkomende zitting zullen zowel Telenet als de beheersvennootschappen moeten bewijzen over welke rechten zij beschikken en voor welke uitzendingen zij rechten claimen. De heropening van de debatten staat gepland op 20 januari 2014.

  De auteurs zullen dus nog even op hun kabelrechten moeten wachten die ondertussen hoog oplopen. Sinds 2006 lopen zij kabelrechten mis voor meer dan 50 zenders die door Telenet worden doorgegeven.

  SACD, Scam, Sofam en deAuteurs hopen dat deze uitspraak een startschot kan zijn voor nieuwe onderhandelingen en roepen Telenet op tot een constructieve dialoog om een billijke oplossing te bereiken voor de kabelrechten waar duizenden scenaristen, regisseurs en auteurs recht op hebben.

 • 2012

  December

  Kunstenaars in België : welk sociaal statuut?
  datum 5 december 2012
  Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs (update: december 2012)

  Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars?

  Voor kunstenaars bestaat er geen bijzonder sociaal statuut naast dat van loontrekkende (met inbegrip van werkzoekende en begunstigde van het OCMW), zelfstandige en ambtenaar. Kunstenaars vallen dus onder één van die drie statuten, naargelang van het feit of ze gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, aangesloten zijn bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of met een statuut van ambtenaar door de Staat zijn tewerkgesteld.

  Niettemin werden in de sociale wetgeving een aantal specifieke regels voor kunstenaars voorzien om te beantwoorden aan de bijzondere aard van de arbeidsvoorwaarden van kunstenaars, die veelal erg wisselvallig en onzeker zijn. De bijzondere bepalingen, inzonderheid met betrekking tot de werkloosheid, die onder het “statuut van kunstenaar” in de wetgeving zijn opgenomen, hebben tot doel om kunstenaars een betere sociale bescherming te bieden.

  Lees meer: FAQ en 43 antwoorden in ons dossier (zie link hier rechts)

  HET SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR
  - Bestaat er een specifiek sociaal statuut voor kunstenaars?
  - Uitbreiding van het stelsel van de sociale zekerheid van de loontrekkenden tot de kunstenaars
  - Wat houdt de vermindering van de werkgeversbijdragen in?
  - Wat houdt de kleine vergoedingsregeling in?
  - Welke kunstenaars vallen onder het « sociaal statuut van de kunstenaar »?
  - Wat is een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK)?
  - Kan het dat een loontrekkende bijdragen als zelfstandige moet betalen op de inkomsten van auteursrechten die hij ontvangt?
  - Kan het dat echtgenoten van loontrekkenden bijdragen voor zelfstandigen moeten betalen op de inkomsten van de auteursrechten die zij ontvangen wanneer zij onder de sociale dekking van hun loontrekkende echtgeno(o)t(e) vallen?
  - Zijn taaklonen (het cachet) van kunstenaars van toepassing op artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967?
  - Welke auteursrechten zijn onderworpen aan de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967?

  DE ZELFSTANDIGE KUNSTENAAR
  - Wat betekent zelfstandig kunstenaar en welke zijn de gevolgen daarvan?
  - Waarom kiezen voor het statuut van zelfstandige?
  - Statuut van zelfstandige wanneer niet aan de voorwaarden van het statuut van kunstenaar is voldaan.
  - Wat zijn de gevolgen van het statuut van zelfstandige?
  - Welke sociale bijdragen moet een zelfstandige betalen?
  - Heeft een zelfstandige recht op werkloosheidsuitkeringen?
  - Verliest een werkzoekende die zelfstandig wenst te worden zijn recht op uitkeringen als hij daarna zijn zelfstandige activiteit opgeeft?

  KUNSTENAARS EN WERKLOOSHEID
  - Toegang tot de werkloosheidsuitkeringen: welke zijn de toegangsregels voor kunstenaars?
  - Wat betekent een « passende dienstbetrekking » voor een kunstenaar?
  - Welk is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen en hoe evolueert dat door de tijd?
  - Kan een werkloze een niet-bezoldigde artistieke activiteit uitoefenen?
  - Mag een werkloze een bezoldigde artistieke activiteit in bijberoep - Wat houdt de « kleine vergoedingsregeling » in?
  - Wat gebeurt er indien de artistieke activiteit een hoofd-beroep wordt?
  - Wat gebeurt er wanneer de werkloze een artistieke activiteit uitoefent in het kader van een arbeidscontract of een statuut?
  - Kan een werkloze bestuurder zijn van een handelsvennootschap of van een vzw die artistieke activiteiten beheert?
  - Welke artistieke activiteiten moeten op de controlekaart worden aangeduid?
  - Kan het dat een werkloze bijdragen als zelfstandige moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert?

  KUNSTENAARS EN LOOPBAANONDERBREKING
  - Kunnen auteursrechten worden gecumuleerd met de RVA-premie voor loopbaanonderbreking?

  KUNSTENAARS EN PENSIOEN
  - Heeft een kunstenaar recht op de uitkering van een pensioen?
  - Mag een gepensioneerde een artistieke activiteit uitoefenen?
  - Tot welk bedrag kan een gepensioneerde inkomsten ontvangen uit zijn artistieke activiteit?
  - Wat met de andere activiteiten?
  - Kan het dat een gepensioneerde bijdragen voor zelfstandigen moet betalen indien hij artistieke activiteiten uitvoert?

  DE KUNSTENAAR EN DE BTW
  - Wat betekent onderworpen zijn aan BTW?
  - Is een kunstenaar onderworpen aan BTW?
  - Wat betekent « vrijgestelde activiteiten »?
  - Welke artistieke activiteiten zijn vrijgesteld van BTW?
  - Welke artistieke verrichtingen zijn onderworpen aan BTW?

 • November

  Roerende voorheffing op auteursrechten blijft 15%
  datum 30 november 2012
  SACD, Scam, deAuteurs en Sofam zijn erg opgelucht dat de regering haar voornemen om de belasting op auteursrechten te verhogen alsnog herziet.

  SACD, Scam, deAuteurs en Sofam zijn erg opgelucht dat de regering haar voornemen om de belasting op auteursrechten te verhogen alsnog herziet.

  De geplande verhoging, die pas begin deze week aan het licht kwam, lokte de afgelopen dagen een storm van protest uit. Artiesten en auteurs trokken aan de alarmbel, terwijl deAuteurs samen met de betrokken beroepsverenigingen uit de creatieve sector één front vormde om de belangen van haar leden te verdedigen. De inspanningen van de voorbije dagen en de solidariteit tussen belangenverenigingen en beheersvennootschappen hebben er zeker toe bijgedragen dat de regering oor heeft gehad voor de argumenten van de creatieve sector.

  Vandaag heeft de regering een voorstel van de minister van Financiën om de belasting op auteursrechten toch op 15% te houden, aanvaard. Dit werd vanmiddag formeel bevestigd op een persconferentie.

  De auteurs van onze vennootschappen en heel de sector halen opgelucht adem, maar maken zich niettemin ernstige zorgen over de toekomst en dringen aan op verder overleg met de overheid.

  U kan het gezamenlijke persbericht van Beroepsfotografen.be, Boek.be, De Acteursgilde, deAuteurs, De Scenaristengilde, JAM, Journalistenmaatschappij, NAV, oKo, Sabam, SACD, Scam, Sofam, Unie van Regisseurs, VAV & UNIZO hierna lezen:

  De creatieve sector is tevreden met de beslissing tot behoud van 15% roerende voorheffing op de auteurs- en naburige rechten. Eerder deze week was sprake van een verhoging naar 25%. We zijn tevreden dat een groeiende sector voor ons land niet ontmoedigd wordt. De creatieve sector ziet het behoud van de huidige maatregel als een positief signaal en als een erkenning van de rol van hun leden als economische actoren. Maar de sector is en blijft kwetsbaar. Dat heeft deze problematiek nogmaals duidelijk gemaakt. De organisaties benadrukken dat het noodzakelijk is in de nabije toekomst werk te maken van een duidelijk statuut voor de creatieven. Daarom vraagt de sector dat de regering ingaat op de vraag tot overleg.

  30 nov 2012

 • Nieuw: herziening van de voorwaarden inzake toegang tot de werkloosheid
  datum 13 november 2012
  Herziening van de voorwaarden inzake toegang tot de werkloosheid voor kunstenaars en het bhoud van de uitkeringen aan het maximaal tarief

  WORDT DE HERFST TOCH NOG ZACHT ?

  Precies een jaar geleden hebben verschillende verenigingen, waaronder SACD, Scam, SOFAM en Pro Spere, een belangrijke politieke actie gevoerd teneinde de interpretatieregels die de RVA trachtte op te leggen, te doen wijzigen.

  Onze oproep werd uiteindelijk aanhoord door de kabinetten van de Eerste Minister, van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk.

  Naar aanleiding van een persbericht van de federale Minister van Werk op 17 oktober 2012, heeft de RVA een rechtzetting gedaan van haar eerdere interpretatie inzake de toegangsvoorwaarden tot de werkloosheid voor kunstenaars en de behoudsvoorwaarden van de uitkeringen aan het maximaal tarief. In dit kader publiceerde zij bijgevolg nieuwe richtlijnen. Het betreft overgangsmaatregelen die min of meer terugkeren naar de interpretatie van de reglementering van vóór oktober 2011. Het initiatief had ambitieuzer en duidelijker kunnen zijn, maar blijkbaar gaat het om een eerste stap teneinde althans een aantal kunstenaars en scheppers uit een uiterst moeilijke economische situatie te redden.

  Binnenkort vindt u hierbij de nieuwe richtlijnen van de RVA.

  Wat zijn de nieuwe wijzigingen ?

  Regels van toelaatbaarheid tot de werkloosheid

  Om even terug in de context te plaatsen : in oktober 2011 had de RVA de toepassing van de cachetregel beperkt tot muzikanten en schouwspelartiesten.

  De RVA zal dit regime voortaan moeten toepassen op :
  - alle muzikanten
  - scheppende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf (scenarioschrijvers, choreografen, audiovisuele regisseurs, tekenaars, …)
  - uitvoerende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf (acteurs, dansers, verhalenvertellers, …)

  Regisseurs, scenarioschrijvers, tekenaars, choreografen, enz. worden dus terug opgenomen in de lijst van begunstigden van deze « cachetregeling ». We merken op dat de opsomming van kunstenaars en « scheppende kunstenaars » in dit artikel niet beperkend is, ook al gebruikt de richtlijn het begrip « podiumkunstenaars en scheppende kunstenaars » die in een brede context kan worden verstaan zoals voorheen het geval was, in afwachting van een wijziging van de reglementering.

  De twee andere toelaatbaarheidsvoorwaarden zijn nog steeds van toepassing, nl. de kunstenaar moet een artistieke prestatie leveren et moet worden vergoed door een taakloon (of cachet – forfaitair bedrag per prestatie).

  Deze regel wordt retroactief terug ingevoerd vanaf 17 juli 2012.

  Behoud van een percentage van toegekende werkloosheidsuitkeringen

  Wat betreft artikel 116§5 KB 25.11.91 inzake het behoud van het hoogste percentage van werkloosheidsuitkeringen (statuut van tijdelijke werknemers), werd de regelgeving eveneens versoepeld.

  Tot nu toe vereiste de RVA dat de begunstigde een uitvoerende kunstenaar of een technicus tewerkgesteld was in het spektakelbedrijf. Wat betreft de scheppende kunstenaars telden enkel degenen mee die met de voorstelling mee op tournee gingen (bv decorbouwers, costumiers).

  De RVA zal dit regime moeten uitbreiden tot alle scheppende kunstenaars tewerkgesteld in het spektakelbedrijf.

  Opgelet, tot op heden moest een kunstenaar die zijn werkloosheidsperiode wenstte te verlengen aan het maximumtarief één enkel contract van korte duur bewijzen gedurende deze referentieperiode.

  Deze regel is opnieuw retroactief van toepassing vanaf 17 juli 2012 onder volgend voorbehoud :

  Vanaf 1 november 2012 zal de (scheppende) kunstenaar drie contracten moeten voorleggen.

  Tot besluit, ziehier de toepassingsvoorwaarden van artikel 116§5 :
  - een uitvoerende kunstenaar of een scheppende kunstenaar zijn ;
  - tewerkgesteld zijn in het spektakelbedrijf (zie hierboven de definitie van dit begrip) ;
  - de artistieke betrekking moet de hoofdactiviteit zijn ;
  - uitsluitend twerkgesteld zijn met contracten van zeer korte duur (maximum 3 maanden) ;
  - vanaf 1 november 2012, drie contracten met een werkgever of opdrachtgever voorleggen voor de referentieperiode.

  Deze richtlijn regelt helaas de situatie niet van de (scheppende) kunstenaars waarvan het statuut ondertussen werd geweigerd of waarvan hun werkloosheidsuitkeringen werden verminderd tussen oktober 2011 en 17 juli 2012. Wij blijven de gerechtelijke stappen ondersteunen van onze leden die hieronder geleden hebben, samen met de beroepsverenigingen en de vakbonden.

  We betreuren het verder dat we nog niet werden gehoord over de moeilijkheden die onze auteurs ondervinden door de onrechtvaardige interpretatie van de RVA wat betreft de cumul van auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen.

  De Minister heeft verklaard dat deze hervorming als een overgangsmaatregel moet beschouwd worden tot wanneer er een echt kunstenaarsstatuut zal bestaan. Deze richtlijnen dienen ondertussen ter vereenvoudiging van de reglementering en om klaarheid te scheppen in de bepalingen met betrekking tot het sociaal statuut van de kunstenaars. Het zou dus goed kunnen dat er binnenkort nog veranderingen optreden.

  Voor meer informatie kunt u ons dossier « Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? » in bijlage lezen of ons contacteren.

 • Mei

  Belastingaangifte 2012
  datum 23 mei 2012
  Alles wat u moet weten om uw belastingsaangifte 2012 snel en efficient in te vullen, in overeenstemming met de nieuwe fiscale wet

  Sinds 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten.

  Hebt u auteursrechten, premies, schrijfbeurzen en subsidies in 2011 ontvangen? Hierbij (in de rechter marge) vindt u alles wat u moet weten om uw belastingsaangifte 2012 snel en efficiënt in te vullen, in overeenstemming met de nieuwe fiscale wet.

 • Uw leenrechten
  datum 16 februari 2012
  In haar nieuwsbrief van februari berichtte VAV dat niet alle auteurs hun leenrechten mochten ontvangen in 2011. Het betreft de bedragen die Reprobel in 2011 uitkeerde voor de gebruiksjaren 2007 (...)

  In haar nieuwsbrief van februari berichtte VAV dat niet alle auteurs hun leenrechten mochten ontvangen in 2011. Het betreft de bedragen die Reprobel in 2011 uitkeerde voor de gebruiksjaren 2007 en 2008.

  Wij willen er van onze kant graag op wijzen dat

  1. de auteurs van SACD-Scam hun leenrechten reeds ontvingen in september 2011;

  2. de vergoedingen voor 2007/2008 na veel moeilijkheden door Reprobel werden ontvangen van gemeenschappen en bibliotheken - dit verklaart het laattijdige doorstorten van de vergoedingen voor de gebruiksjaren van 2007 en 2008.

  We willen u bovendien informeren over de actieve betrokkenheid van SACD-Scam-SOFAM in de verschillende debatten die worden gevoerd met het oog op de hervorming van het Koninklijk Besluit over de vergoeding van auteurs en uitgevers voor het leenrecht. Ze verdedigen er een vooruitstrevende visie die literaire auteurs een stabiele bron moet aanreiken die hen in staat stelt hun werkzaamheden voort te zetten binnen de huidige digitale evoluties. Het komt erop aan een kwalitatieve openbare bibliotheek te verdedigen met de nodige ruimte voor Belgische werken in alle categorieën, waar een billijke vergoeding tegenover staat. De vergoeding voor openbare ontleningen stelt ook de uitgevers in staat het hoofd te bieden aan de digitalisering en piraterij.

  De onderhandelingen worden op een hoog tempo gevoerd, in een budgettair bijzonder penibele context. In deze context is het zaak om de beheersvennootschappen en vakverenigingen op hun verantwoordelijkheden te wijzen; de solidariteit binnen de keten van de boekensector is van primordiaal belang - niet in het minst de solidariteit onder de auteurs, en dit ongeacht hun lidmaatschap.

  De bedragen die vandaag verdeeld worden zijn volstrekt onvoldoende om auteurs en uitgevers te compenseren voor de zestig miljoen ontleningen die jaarlijks gebeuren in België.

  Het symposium dat in december door Scam-SACD-deAuteurs werd georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Auteursvereniging en Stichting Lira heeft uitgewezen dat de vergoedingen van de Vlaamse auteurs moet opgetrokken worden tot op het niveau van de vergoedingen in Nederland.

 • Januari

  De Europese Commissie en de culturele diversiteit
  datum 24 januari 2012
  Op 31 januari vindt in Brussel een conferentie plaats waarbij de Europese Commissie wordt geïnterpelleerd over de zwakte van haar beleid ten aanzien van de creatie. De conferentie wordt (...)

  Op 31 januari vindt in Brussel een conferentie plaats waarbij de Europese Commissie wordt geïnterpelleerd over de zwakte van haar beleid ten aanzien van de creatie. De conferentie wordt georganiseerd door de Europese coalities voor culturele diversiteit, met de steun van het platform voor de culturele en creatieve industriën en wordt voorgezeten door Pascal Rogard, algemeen directeur van SACD-Frankrijk.

  Om deze conferentie meer weerklank te doen vinden en om onze kunstenaars, auteurs, uitgevers, producenten en alle andere culturele spelers te mobiliseren in de eis voor duidelijker engagementen, hebben we een open brief gericht aan J.M. Barroso.

  We hebben uw handtekening nodig!

  Als u zich herkent in deze eis en als u deze actie ondersteunt, willen we u vragen uw naam onder de brief te zetten (Europese petitie).

  (Zie lijst van de eerste Belgische ondertekenaars in bijlage)

  —> Gelieve uw naam, voornaam, professionele activiteiten, woonplaats en mailadres duidelijk te vermelden - u ontvangt een kopie van de ondertekende brief.

  Downloads

 • Fiscaliteit: uw auteursrechten in 2012
  datum 9 januari 2012
  Het belastingtarief van 15% blijft ook in 2012 behouden. Met betrekking tot de aangifte veranderen evenwel enkele zaken. U leest er hier meer over.

  Het belastingtarief van 15% blijft ook in 2012 behouden. Met betrekking tot de aangifte veranderen evenwel enkele zaken.

  U leest er hier meer over.

 • 2011

  Symposium Leenrecht in België en Nederland
  datum 12 december 2011
  Uitnodiging: op 12 december 2011 organiseren deAuteurs-LIRA i.s.m. SACD-Scam een symposium over het leenrecht in België en Nederland in de Koninklijke Bibliotheek in (...)

  Uitnodiging: op 12 december 2011 organiseren deAuteurs-LIRA i.s.m. SACD-Scam een symposium over het leenrecht in België en Nederland in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel

  deAuteurs is de jongste beheersvennootschap met als kernactiviteit het beheer van Nederlandstalige auteurs. Zij werkt hiervoor samen met Lira, haar Nederlandse evenknie. deAuteurs en LIRA hebben besloten om op regelmatige basis overlegmomenten te organiseren over actuele onderwerpen in het auteursrecht. Afwisselend zullen deze in België en in Nederland doorgaan.

  Rekening houdend met de politieke actualiteit naar aanleiding van het VEWA-arrest zal een eerste overlegmoment worden georganiseerd over ‘Het leenrecht in België en Nederland’. Op prejudiciële vraag door de Belgische Raad van State in de zaak VEWA heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest van 30 juni 2011 duidelijk gemaakt dat het Koninklijk Besluit van 25 april 2004 over de leenrechtvergoeding, niet behouden kan blijven. De onderhandelingen over een nieuw K.B zijn volop bezig en wij willen bijdragen aan het debat.

  deAuteurs en Lira hebben er daarom voor gekozen om in samenwerking met SACD-Scam een symposium te organiseren over het leenrecht. Tijdens dit symposium zal eerst de Belgische situatie geschetst worden en nadien zal uitgebreid ingegaan worden op het Nederlandse systeem van leenrechtvergoeding. Het Nederlandse leenrechtstelstel wordt namelijk dikwijls aangehaald als een voorbeeld van hoe het moet. Tot slot volgt een debat over de toekomst van het leenrecht met de belangrijkste spelers uit het veld.

  Programma:

  12u30 - Ontvangst

  13u-13u15 - Verwelkoming Katrien Van der Perre

  13u15-14u - Overzicht leenrecht in België (Prof. Dirk Voorhoof)

  14u-14u30 - Overzicht leenrecht in Nederland (Kees Holierhoek)

  14u30-15u - Inning en verdeling van de leenrechtvergoeding door Arjen Polman, van de Stichting Leenrecht

  15u15-15u30 - Vragenronde

  15u30-16u - Koffiepauze

  16u-17u30 - Debat over toekomst van het leenrecht (moderator Benoît Proot, directeur Reprobel) met:
  - Gunther Aelbrecht (FOD Economie)
  - Caroline Rombaut (Kabinet Joke Schauvliege)
  - Carlo Van Baelen (Vlaams Fonds voor de Letteren)
  - Erik Vlaminck (VAV)
  - Bruno Vermeeren (VVBAD, bibliotheeksector)
  - Frédéric Young (SACD-Scam)
  - Roger Blanpain (Vewa)

  17u30 - Slot en conclusies

  Inschrijvingen en inlichtingen :
  Barbara Cardoen – bcardoen sacd-scam.be - 02 551 03 45

1 | 2

Linken